Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น