Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ศิลปะการผูกผ้า และการจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ) นวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้เกิดทักษะการเรียนรู้การผูกผ้าและการจัดดอกไม้ในงานพิธี สามารถประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว และมีกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขุมชนของตนเอง